Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Πηγή Ανάπτυξης

Α.Π.Ε. – Εισαγωγή

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) είναι οι «μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια».

Πιο απλά, κάθε μορφή ενέργειας που μπορεί να προέλθει από πηγή θεωρητικά ανεξάντλητη, ανανεώσιμη, και φιλική προς το περιβάλλον με μηδενικές ρυπογόνες εκπομπές κατά τη λειτουργία τους.

Συχνά, χρησιμοποιούνται και οι όροι «ήπιες μορφές ενέργειας» ή «νέες πηγές ενέργειας» -αν και η απαρχή τους καθώς και η εκμετάλλευσή τους βρίσκεται δεκαετίες και αιώνες πριν. Η αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι στις μέρες μας, τα διαθέσιμα συστήματα για την αξιοποίησή τους είναι εξελιγμένα και υψηλών αποδόσεων.

Καθώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχώς ανά τον κόσμο, αναζητούνται κι εξελίσσονται διαρκώς τα μέσα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος σε μια προσπάθεια απαγκίστρωσης από τα ορυκτά καύσιμα, προστασίας του περιβάλλοντος, και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Οι ΑΠΕ αποτελούν βασικό παράγοντα για το ενεργειακό μέλλον. Χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να αναπτυχθούν ορθά και να καλύπτουν σε σημαντικό ποσοστό τη συνεχώς αυξάνουσα ζήτηση και κατανάλωση ενέργειας.

Ως καθαρές μορφές ενέργειας κατά τη λειτουργία τους είναι απαραίτητο να συμβάλλουν δυναμικά στις ενεργειακές ανάγκες της κοινωνίας μειώνοντας  το ποσοστό των ρυπογόνων μορφών ενέργειας.

Η επιτακτική ανάγκη για την προώθηση των Α.Π.Ε. είναι εμφανής και από την ραγδαία τους ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία, όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα.

RES growth 1995-2011

(πηγή: Wind in power – 2011 European statistics, EWEA)

 

Τελευταία, η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στη χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα και αυτό αντικατοπτρίζεται στην εγκατεστημένη ισχύ μονάδων ΑΠΕ παρακάτω. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το πλούσιο δυναμικό της Ελλάδας, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για την περαιτέρω ανάπτυξή και αξιοποίησή τους.

(πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής)