Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Πηγή Ανάπτυξης

Αιολική Ενέργεια

Η αιολική ενέργεια ουσιαστικά είναι μία έμμεση μορφή της ηλιακής ενέργειας καθώς ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη μετακίνηση αερίων μαζών της ατμόσφαιρας οφείλεται στην ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της Γης από την ηλιακή ακτινοβολία.

Μέσο αξιοποίησης των ανέμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν οι ανεμογεννήτριες (Α/Γ). Οι Α/Γ χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: οριζοντίου άξονα και κάθετου άξονα, ενώ υπάρχουν διάφοροι τύποι που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία. Οι οριζοντίου άξονα Α/Γ είναι περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα οριζόντιο ως προς το επίπεδο του εδάφους, ενώ στις κάθετου άξονα ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται είναι κάθετος. Η συνηθέστερη και η αποδοτικότερη όλων είναι η τρίπτερη οριζοντίου άξονα ανεμογεννήτρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χαρακτηριστικές παράμετροι του ανέμου είναι οι παρακάτω:

  • Ταχύτητα του ανέμου.
  • Διεύθυνση του ανέμου.
  • Τύρβη
  • Μεταβολή με το ύψος ταχύτητας του ανέμου

Πρωτοπόροι στην εγκατεστημένη ισχύ αιολικών πάρκων στην Ευρώπη είναι η Γερμανία και η Ισπανία. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της EWEA (European Wind Energy Association), η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του 2011 ανερχόταν σε 93.957GW ενώ η Ελλάδα κατείχε 1,629MW αυξάνοντας κατά 23% την εγκατεστημένη ισχύ της σε σχέση με το 2010 αποτελώντας το 3% που εγκαταστάθηκε το 2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εγκατεστημένη ισχύς στην Ε.Ε. 2011

(πηγή: Wind in power – 2011 European statistics, EWEA)

Ποσοστά εγκατεστημένης ισχύος το 2011

(πηγή: Wind in power – 2011 European statistics, EWEA)