Ανεμολογικές Μετρήσεις - Υπηρεσίες

Ανεμολογικές Μετρήσεις

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της εκτίμησης του αιολικού δυναμικού παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες μετρήσεων καθώς και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των μετρήσεων.
Συγκεκριμένα η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι διαπιστευμένος φορέας κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (2006) για την εκτέλεση μετρήσεων ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου.
Αναλυτικότερα η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ παρέχει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εγκατάσταση μετρητικών συστημάτων
  • Σύνθεση μετρητικών συστημάτων για εκπόνηση μελετών αιολικού δυναμικού
  • Εγκατάσταση ιστών μέτρησης αιολικού δυναμικού από 10 – 64m σε δύσβατες ή απροσπέλαστες θέσεις
  • Συντήρηση και παρακολούθηση μετρητικών συστημάτων
  • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων
  • Ανάλυση ανεμολογικών δεδομένων
  • Συσχετίσεις μακροχρόνιων στατιστικών δεδομένων  ανέμου
  • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μοντελοποίησης πεδίων ροής

Η εταιρεία διαθέτει δύο μόνιμα ανεξάρτητα συνεργεία εγκατάστασης ιστών και ένα ειδικό εξωτερικό συνεργείο για εγκατάσταση ιστών ύψους 40 μέτρων και άνω. Η εγκατάσταση κάθε μετρητικού ιστού γίνεται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IEC-61400-12-1 και πιστοποιείται από τα εξουσιοδοτημένα άτομα της εταιρείας.

Μέχρι σήμερα η εταιρία έχει εγκαταστήσει πάνω από 100 ιστούς μέτρησης αιολικού δυναμικού σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα.
Σήμερα η εταιρεία πραγματοποιεί πρόγραμμα μέτρησης με 50 ιστούς μέτρησης αιολικού δυναμικού.